dinsdag 9 juli 2019

Onderwijsinspectie: Leerlingen Calvijn College moeten toetsen schoolexamen inhalen

Leerlingen Calvijn College moeten toetsen schoolexamen inhalen
68 van de 77 leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg van het Calvijn College in Amsterdam moeten een deel van hun schoolexamen inhalen voordat de definitieve examenuitslag bepaald kan worden. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is gebleken dat de school bij deze leerlingen een of meerdere toetsen van het schoolexamen niet heeft afgenomen. Bovendien zal het centraal examen opnieuw moeten worden nagekeken. De 9 leerlingen die geen schoolexamen hoeven in te halen, moeten daardoor wel nog een paar dagen wachten op de uitslag van het eindexamen.
Lees verder

Weblog: Reductie werkdruk in het primair onderwijs dankzij overhead
De ontwikkeling van het reguliere personeel in het primair onderwijs laat iets opmerkelijks zien. Ook al blijft het aantal leerlingen dalen, het aantal personeelsleden is geleidelijk aan het stijgen. Sinds 2016 is die stijging 4500 fte. Het totaal aantal is daarmee weer bijna terug op het niveau van 2012, toen er ongeveer 100.000 leerlingen meer waren dan nu. Dat is nog los van de ontwikkeling van het aantal flexfuncties in 2018, dat op dit moment nog niet bekend is maar dat in de voorafgaande jaren ook is toegenomen.
Lees verder

Inspecties onderzoeken justitiële jeugdinrichtingen
De Inspectie van het Onderwijs gaat samen met 3 andere inspecties onderzoeken of eerder door hun geconstateerde knelpunten in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's) voldoende zijn aangepakt of opgelost. Zij gaan onder meer na of de veiligheid en gezondheid van werknemers en justitiabelen gegarandeerd is. Ook bezien zij of het zorg-, behandel- en scholingsaanbod passend is voor de oudere en complexere doelgroep van justitiabelen.
Lees verder

Het schoolplan: wat moet en wat mag?
Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Scholen mogen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig en handzaam schoolplan, of juist met een uitgebreider plan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft hiervoor, in samenwerking met de inspectie, de digitale handreiking 'Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid' opgesteld.
Lees verder