vrijdag 7 juni 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief inzake Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Kamerbrief inzake Wet meer ruimte voor nieuwe scholen
Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) bij nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel Wet meer ruimte voor nieuwe scholen.
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel Wet meer ruimte voor nieuwe scholen
Lees verder

Beantwoording vragen over het bericht dat de VS een steeds steviger abortusbeleid voert
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen over het bericht dat de VS een steeds steviger abortusbeleid voert.
Lees verder

Beantwoording vragen over het laten verkrotten van panden
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over het laten verkrotten van panden.
Lees verder

Kamerbrief jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018
Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) aan de Tweede Kamer bij het jaarverslag van het College voor Toetsen en Examens 2018.
Lees verder

Kamerbrief bij jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018.
Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) aan de Eerste Kamer bij het jaarverslag van het College voor Toetsen en Examens 2018.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over een bericht dat Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme met dit werk moet stoppen
Minister Slob en minister De Jonge beantwoorden Kamervragen over het bericht van de gemeente Rotterdam dat Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme met dit werk moet stoppen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over advies commissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek
Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het advies van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (commissie-Van Rijn). De commissie onderzoekt hoe de huidige manier waarop het hoger onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek worden gefinancierd, kan worden aangepast.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over uitkomst experiment flexibele onderwijstijden
Minister Slob beantwoordt vragen over de uitkomst van het experiment flexibele onderwijstijden in het basisonderwijs.
Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag actualisering deugdelijkheidseisen onderwijs
Minister Slob stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken).
Lees verder