maandag 15 april 2019

Kamerstukken OCW: Aanbieding nota's bij wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs

Aanbieding nota's bij wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) deelt de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over aanpak bedrijven die wettelijke norm vrouwen aan de top niet halen
Minister Van Engelshoven (OCW) meldt dat zij na komend najaar haar vervolgstappen bekend kan maken om de grootste bedrijven die niet aan wettelijke norm van 30% vrouwen aan de top voldoen aan te pakken.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verdwijnen middelbare scholen krimpregio's
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over het bericht 'VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's'.
Lees verder

Kamerbrief over rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord Voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs.
Lees verder

Nadere memorie van antwoord inzake wijziging rentemaatstaf lening hoger onderwijs
Nadere memorie van antwoord Voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over stelseladvies Raad voor Cultuur 2021-2024
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het stelseladvies Raad voor Cultuur 2021-2024.
Lees verder

Kamerbrief bij overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs
Minister Van Engelshoven en minister Slob sturen het overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over het gezamenlijk begrippenkader toelating en selectie in de master
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over het gezamenlijk begrippenkader toelating en selectie in de master.
Lees verder

Kamervragen over bericht dat de werkdruk aan de universiteit nog verder opgelopen is
Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het bericht dat de werkdruk aan de universiteit nog verder opgelopen is.
Lees verder

Kamerbrief over kennistoets rekenen-wiskunde pabo
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de met elkaar samenhangende moties 329 en 355 rekenen-wiskunde pabo.
Lees verder