Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zondag 15 april 2018

Kamerstukken OCW: Aanbiedingsbrief bij wetswijziging hoger onderwijs voor verlaging van het wettelijk collegegeld

Aanbiedingsbrief bij wetswijziging hoger onderwijs voor verlaging van het wettelijk collegegeld
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag met daarbij een nota van wijziging van de Wet op het hoger onderwijs. Dit voor de invoering van het verlaagd wettelijk collegegeld.
Lees verder

Nota van wijziging Wet op het hoger onderwijs verlaagd wettelijk collegeld
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld).
Lees verder

Kamerbrief over invloed van de fossiele industrie op het onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van lid Van Raan (PvdD) over de invloed van de fossiele industrie op de inhoud van het onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over examencontracten in het vo en vavo
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen over examencontracten in het vo (voortgezet onderwijs) en vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs).
Lees verder

Kamerbrief met reactie op Staat van het Onderwijs 2016-2017
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over het rapport de Staat van het Onderwijs 2016-2017 van de Inspectie van het Onderwijs. Ook reageren zij op de inhoud van het rapport. Zij gaan daarbij onder meer in op gelijke kansen in het onderwijs en het verbeteren van onderwijskwaliteit. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief evaluatie nieuwe bekostiging voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een reactie op de evaluatie nieuwe bekostiging voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over kwaliteit en toezicht archeologie
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Van Haga (VVD) over het schenden van oorlogsgraven in de Waddenzee en de Noordzee.
Lees verder

Kamerbrief uitslag investeringsronde Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2018
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de uitslag van de investeringsronde voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur en de inzet daarbij van middelen uit het regeerakkoord voor onderzoekinfrastructuur.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij wijzigingsbesluit bekwaamheidseisen instructeurswerkzaamheden beroepsonderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het besluit van 9 april 2018 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verstuurd.
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding Memorie van antwoord vanwege Wet accreditatie op maat
Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Eerste Kamer de Memorie van antwoord aan bij het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vanwege de Wet accreditatie op maat.
Lees verder