Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 22 december 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief bij het vernieuwde onderzoekskader van de Inspectie van het onderwijs

Kamerbrief bij het vernieuwde onderzoekskader van de Inspectie van het onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer het vernieuwde onderzoekskader voor het toezicht op het College voor toetsen en examens (CvTE) aan.
Lees verder

Kamerbrief tussentijdse bevindingen evaluatie accreditatiestelsel
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs (inspectie) over de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel. De inspectie doet periodiek onderzoek naar de werking van dat accreditatiestelsel. Dit tussenbericht geeft de eerste en belangrijkste resultaten van het onderzoek waar zij begin 2017 mee is gestart.
Lees verder

Kamerbrief over evaluatierapport NVAO
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Eerste Kamer over een evaluatierapport over de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Het rapport komt van de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
Lees verder

Aanbieding verkenning 'Museaal verwervingsbeleid in het buitenland'
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer een verkenning naar het aankoopbeleid van bijzondere werken in andere landen.
Lees verder

Kamerbrief over eindevaluatie van het BesteBurenjaar 2015
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de eindevaluatie van het BesteBurenjaar 2015.
Lees verder

Kamerbrief aanpak Beter Benutten voor Beter Onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de verdere invulling van de aanpak Beter Benutten voor Beter Onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de midterm review van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op motie over ondersteuning studerende moeders
Minister Van Engelshoven (OCW) meldt de Tweede Kamer hoe zij nadere invulling zal geven aan de motie van de Kamerleden Kwint (SP) en Van den Hul (PvdA). Deze motie gaat over de rechten van en ondersteuning voor zwangere studenten en studerende moeders.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat Duitsers binnenkort kunnen kiezen om 'interseksueel' te zijn
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over het bericht dat Duitsers binnenkort kunnen kiezen om 'interseksueel' te zijn.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op onderzoek naar gelijk loon verzekeringssector
Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens naar (on)gelijke beloning van mannen en vrouwen die werken bij verzekeringsorganisaties. Het Kamerlid Özütok (GL) had om een reactie gevraagd.
Lees verder