Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 30 november 2017

Nieuwsbrief november 2017

Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst 
View this email in your browser
Beste *|LNAME|* ,


Op de valreep van deze maand de novembernieuwsbrief. In deze brief weer van alles wat, met name op het gebied van (na)scholing. In december hoort u meer over de VDLG-dag!

December is ook de maand waarin het bestuur de planning afrondt voor het grote project dat de VDLG de komende jaren gaat ondernemen: de kern van ons vak bepalen. Zoals eerder aangegeven wil het bestuur samen met haar leden die vakkern formuleren. Denk aan: vakvaardigheden, -houdingen en -kennis die jongeren in NL moeten beheersen. Docenten die geen lid van de VDLG zijn, zullen ook uitgenodigd worden.

Kortom: wij spreken u in december weer verder over deze twee zaken!

Met vriendelijke groet, 
Bestuur VDLGMaakt religie verschil?


Uitgeverij Acco en auteur Naïma Lafrarchi nodigen u uit op de boekvoorstelling van Maakt religie een verschil? Islamitische pedagogie beter begrijpen op woensdag 6 december 2017 om 16 uur in Antwerpen.

Het boek Maakt religie een verschil? is bedoeld voor iedereen die de islamitische pedagogiek beter wil begrijpen. Het geeft een houvast aan onderwijsprofessionals, pedagogen, psychologen en sociaal werkers die werken met kinderen en jongeren in een multireligieuze en -levensbeschouwelijke omgeving.

Meer informatie over het programma.

Lesmateriaal Lutherjaar?

Het Lutherjaar is tot een einde gekomen op 31 oktober. Het dagblad Trouw heeft dit jaar gevierd met de verhalenserie Sporen van de Reformatie. Redacteuren reisden de wereld over – van Wittenberg naar de VS en van Schotland naar Spanje - om de sporen van het protestantisme in beeld te brengen. Wat was de invloed van deze beweging op ons denken, op de kunsten, op taal, op wetenschap en op politiek? En wat zien we daar nu nog van?


Het resultaat van deze serie heeft Trouw nu samengebracht in een productie. Bekijkt u het maar eens in Luthers werkkamer op www.trouw.nl/lutherjaar
 
Ook kunt u onze Luthercitatenquiz  "Heeft Luther dit echt gezegd?" spelen, die ook is opgenomen in deze productie.

Antoine Bodar houdt 46ste Huizinga-lezing


Nederlands bekendste priester Antoine Bodar houdt vrijdagavond 8 december de 46ste Huizinga-lezing in de Pieterskerk in Leiden. Titel van zijn lezing is 'Leven alsof God bestaat'. De lezing ter nagedachtenis van de historicus Johan Huizinga (1872-1945) wordt jaarlijks georganiseerd door de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en Elsevier Weekblad. Wie als co-referent optreedt, zal nog bekend worden gemaakt.

In zijn lezing zal Bodar zich afvragen waarom het atheïstische humanisme zich zo verzet tegen het christendom. De hedendaagse humanist zou ook samen met de christen voor de menselijke waardigheid kunnen opkomen. En waarom is de tendens tegenwoordig zo sterk om godsdienst uit de publieke ruimte te weren en tot privézaak te verklaren, ofschoon godsdienst nooit een louter persoonlijke zaak is?

We leven alsof God niet bestaat, stelt Bodar. 'Maar waarom zouden we niet leven alsof God wel bestaat?' Aan de hand van Huizinga en andere denkers pleit hij ervoor de metafysische dimensie van de maatschappij te heroverwegen en godsdienst royaal ruimte terug te geven in de openbaarheid, dus ook in de media.

Over de spreker
Antoine Bodar (1944) is priester, kunsthistoricus en auteur van diverse boeken over religie en cultuur.

Over de Huizinga-lezing
De Huizinga-lezing wordt sinds 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en Elsevier Weekblad. De lezing gaat over een cultuurhistorisch of cultuurfilosofisch onderwerp. De rede is genoemd naar historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945).

Praktische informatie
De deuren van de Pieterskerk gaan open om 19.15 uur, de lezing begint om 20.00 uur. Bezoekers krijgen een boek met de tekst van de lezing en een drankje na afloop van de lezing. Sommige stoelen op de 2de rang bieden beperkt zicht op het podium.

Kaarten zijn online te bestellen bij de Leidse Schouwburg.

HBO-theoloog tussen ideaal en werkelijkheid

Op 19 december 2017 organiseert het lectoraat Geloven in Context van de Academie Theologie van de CHE van 13.30 uur tot 15.30 uur de studiemiddag 'HBO-theoloog tussen ideaal en werkelijkheid'.

Op deze middag worden de resultaten van het laatste deelonderzoek van het lectoraat gepresenteerd én wordt afscheid genomen van lector René Erwich.

Sinds 2014 doet het lectoraat Geloven in Context onderzoek naar de beroepsidentiteit van de hbo-theoloog in een veranderende context. In de afgelopen periode hebben we een aantal startende professionals gevolgd door middel van schrijfopdrachten en dagboeken.

Op basis van een analyse van deze schrijfopdrachten en dagboeken hebben we een zogenaamde 'tool kit' ontwikkeld met een aantal kritische praktijksituaties waar alle professionals in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Dit krijgt vorm als een website die voor iedereen praktische tips gaat bieden. Met deze concrete handreiking kunnen startende hbo-theologen hun voordeel doen.

Tijdens de studiemiddag wordt deze toolkit gelanceerd, maar vooral ook inhoudelijk besproken. Samen met de deelnemers willen we in gesprek over de hoofdthema's die uit het onderzoek naar voren komen:
 • De zoektocht rond de positie van de hbo-theoloog (bijvoorbeeld in de omgang met  predikanten, vrijwilligers en/of werkgevers)
 • het (mogelijke) verschil in geloofsbeleving tussen de hbo-theoloog en haar omgeving
 • de vaak ervaren moeite met het verbinden van de eigen traditie en de context (waaronder hermeneutische vaardigheden, aansluiten bij de leefwereld van de ander, et cetera)

Ter afsluiting van deze bijeenkomst zal René Erwich zijn lectorale afscheidsrede houden. Daarin reflecteert hij op de opbrengsten van deze lectoraatsperiode.

 • Wat hebben de verschillende onderzoeken opgeleverd aan kennis rondom de beroepsidentiteit van de hbo-theoloog en het werkveld en hoe kunnen de opleidingen Godsdienst Pastoraal Werk en Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (BA/MA) worden verrijkt op basis van die kennis?
 • Welke kennis en inzichten zijn blijvend van belang ?

Na afloop is er vanaf 15.30 een receptie, waarin iedereen persoonlijk afscheid kan nemen van René, die sedert half september werkzaam is aan Whitley College in Melbourne (Australië).

We hopen u op 19 december te  mogen begroeten!
 

Programma begint in lokaal S2.111

 • 13.00 uur inloop
 • 13.30 uur Welkom en overzicht dag - Dirk van Schepen
 • 13.45 uur Presentatie onderzoek & toolkit - Rinke van Hell
 • 14.15 uur Reflectie in groepen op toolkit
 • 14.45 uur Terugkoppeling plenair
 • 15.00 uur Lectorale afscheidsrede 'Geloven in Context' - René Erwich
 • 15.30 uur Conclusies - Dirk van Schepen

Aansluitend afscheidsreceptie René Erwich in het Atrium van de CHE.

U kunt zich aanmelden via lectoraat.theologie@che.nl.

Als u niet in de gelegenheid bent om de studiemiddag bij te wonen maar wel graag naar de afscheidsreceptie komt, kunt u dit ook aangeven in de mail.


DUDOC ALFA

VOOR LERAREN VO DIE WILLEN PROMOVEREN OP EEN VAKDIDACTISCH ONDERWERP IN DE GEESTESWETENSCHAPPEN

Dudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het voortgezet onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de alfavakken. Het programma komt voort uit het "Actieplan Versterking Lerarenopleidingen in de Geesteswetenschappen". In dit plan hebben acht faculteiten in de Letteren/Geesteswetenschappen initiatieven geformuleerd die moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs op het terrein van de geesteswetenschappen.
Voor Dudoc-Alfa is een budget van het Ministerie van OC&W beschikbaar dat het mogelijk maakt een klein aantal promotieprojecten te laten starten op 1 september 2018.

Bent u werkzaam als eerstegraads bevoegd docent in een van de alfavakken in het voortgezet onderwijs, dan kunt u een aanvraag indienen op een van de onderzoeksthema's zoals omschreven in het Dudoc-Alfa programma. Een van de voorwaarden is dat u een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft en op het moment van het indienen van een aanvraag minstens een jaar in dienst bent bij een onderwijsinstelling gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bent u al gestart met een promotieonderzoek, dan kunt u ook reageren. Met de promotiebeurs kan gedurende vier jaar een vervanger worden aangesteld voor maximaal 0,6 fte.

Verdere details kunt u vinden op www.vakdidactiekgw.nl

Namens de decanen van de Faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen van de Universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Utrecht, de Open Universiteit en de Vrije Universiteit, in samenwerking met het Regieorgaan Geesteswetenschappen,

De Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.
 
DUDOC staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten. ALFA staat hier voor de volgende schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.


De bovennatuurlijke kracht van woorden en beelden


Vakinhoudelijke nascholing


12 januari 2018

 

Wordt er tegenwoordig nog afgeklopt op onbewerkt hout? En hoeveel waarde hecht men vandaag de dag aan het 'boze oog' als bovennatuurlijke kracht?

De neiging van mensen om sommige uitspraken 'af te kloppen' op onbewerkt hout of om op vakantie in landen zoals Griekenland of Turkije een 'boze oog' sleutelhanger te aan te schaffen, laat zien dat in onze huidige cultuur aan sommige woorden/uitspraken en beelden een bovennatuurlijke kracht wordt toegedicht. Ook in het verleden was men ervan overtuigd dat woorden en beelden invloed konden hebben op iemands geluk of ongeluk.

Tijdens deze studiedag wordt in drie lezingen gekeken naar de kracht van woorden en beelden in verschillende esoterische en religieuze stromingen. Zoals het gebruik van toverspreuken of de angst voor het boze oog in Middeleeuws Christelijk Ierland, de kracht van woorden en beelden in de Middeleeuws en Vroegmoderne alchemie en de kwestie van idolatrie in monotheïstische godsdiensten. Er wordt tevens aandacht besteed aan de manier waarop dit soort gedachten in onze huidige cultuur voortleven.

Het programma heeft als doel om leraren uit het vo op de hoogte te brengen van nieuwe inzichten met betrekking tot het vakgebied en van het recent wetenschappelijk onderzoek dat er op het gebied van Religiestudies en Westerse Esoterie aan de UvA wordt verricht.

De mogelijkheid om professionaliseringsactiviteiten ter validering aan te bieden bij registerleraar.nl is vanaf 1 augustus 2017 beëindigd. 
 

Doelgroep

Docenten Godsdienst/Levensbeschouwing


Datum en tijd

Vrijdag 12 januari 2018, 10.00-17.00 uur


Prijs

195 euro (inclusief koffie/thee en lunch)


Docenten

prof. dr. Jacqueline Borsje
dr. Peter Forshaw
prof. dr. Wouter Hanegraaff


Inschrijven

Om u in te schrijven voor deze Mastercourse maakt u een account aan bij de Illustere School. Als u al een account hebt, kunt u dat gebruiken. Voor beide opties klikt u hieronder.

Inschrijven

Religie in de politiek: vloek of zegen?

 

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert ook dit jaar weer gratis scholierensymposia voor scholieren vwo-bovenbouw.

Op 14 februari 2018 vindt het symposium Religie in de politiek: vloek of zegen? plaats. Deze middag, die plaatsvindt op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, wordt afgetrapt met workshops rond dit thema.

De onderwerpen zijn: 'Hate Speech en de Westboro Baptist Church', 'De positie van christelijke partijen in de discussie rond Second Love' en 'Mag ik in de klas laten zien dat ik christen ben? Het spanningsveld tussen religie en politiek op school'. Ook voor deze workshops dienen leerlingen zich individueel aan te melden.

Vervolgens is er een College Tour, met als gast Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hiervoor kunt u zich met uw klas opgeven.

Zie voor meer informatie: www.rug.nl/scholieren


Werken met verhalen in groepen


In het vak godsdienst/levensbeschouwing werk je veel met verhalen. In deze praktische en inspirerende vierdaagse training maak je kennis met een grote variatie aan werkvormen om in je klas met persoonlijke, fictieve en overgeleverde verhalen te werken.

Je verrijkt, verdiept en verfijnt je mogelijkheden om verhalen te laten vertellen, te horen en te delen. Je leert een aanpak waarbij je op creatieve wijze de dialoog tussen deelnemers en verhalen stimuleert, passend bij jouw doelgroep en context.

Na elke trainingsdag oefen je het vertellen en werken met verhalen in je eigen groep. Zo ontdek je een aanpak waarbij op creatieve wijze veel leerlingen op verhaal komen in afwisselende ontmoetingen met elkaar.

Meer info: klik hier.
 
Docenten: Aat van der Harst en Cocky Fortuin-van der Spek
Wanneer: zaterdag 20 januari 2018 en zaterdag 10 maart 2018
Opgave: vóór 25 december 2017 bij Cocky Fortuin-van der Spek.
Waar: Gemaal bij de Mallemolen te Gouda
Kosten: € 245,-
@VDLGinfo
/VDLGinfo
vdlginfo.nl
Je ontvangt deze email omdat je je op de website van VDLG hebt aangemeld voor de nieuwsbrief 'NIEUWSBERICHTEN'.

© 2017 VDLG, Alle rechten voorbehouden.
 

Wil je veranderen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt? Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven van deze lijst

Email Marketing Powered by MailChimp