Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 6 oktober 2017

Nieuwsbrief oktober 2017

Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst 
View this email in your browser
Beste *|LNAME|* ,


We openen deze nieuwsbrief met een OPROEP in het kader van het traject curriculum.nu (vervolg van Onderwijs2032). Tot volgende week kunnen leraren, schoolleiders en scholen zich opgeven voor een van de negen ontwikkelteams. Vanuit ons vakgebied zullen bijdragen aan twee ontwikkelteams mogelijk en gewenst zijn: burgerschap en Mens & Maatschappij. Het zou gek zijn als daarin straks weinig aandacht is voor religie en levensbeschouwing...

Lees hier over de criteria voor deelname (onder meer een 0,4 fte onderwijsaanstelling). Je kunt je daar ook opgeven. Tip het VDLG-bestuur als je meedoet, zodat we contact houden. Let op: naast en los van curriculum.nu hebben wij als VDLG ons eigen curriculumproces als 'vrije ruimte' vak. We hadden het erover in onze vorige nieuwsbrief. En later meer daarover!

Verder hebben we een SAVE THE DATE: op donderdag 8 maart 2018 organiseert de VDLG weer een gezellige en interessante studiedag. Noteer alvast de datum in de (sectie)agenda. Deze studiedag is een uitstekende besteding van het persoonlijke professionaliseringsbudget en ook nog eens goed voor registeruren in registerleraar.nl.
 
We hebben daarvoor ook een OPROEP: wie wil de studiedagcommissie helpen? De commissie is inmiddels opgestart, maar nog op zoek naar mede-organisatoren met goede ideeën en organisatievaardigheden. Ook kun je je aanmelden als vrijwilliger op de dag zelf (als fotograaf, videoblog, hand-en-span-diensten). Wil jij ons komen versterken en jouw bijdrage leveren aan ons vakgebied? Neem dan contact op met Ger van der Heijden.

Verder wijzen we graag op de verschijning van het aanstaande oktobernummer van Narthex. In de loop van de volgende week zal hij in de postvakken of op de deurmatten verschijnen. Het nummer heet Vertel en verbind en gaat over het belang en de didactiek van narratief leren. Hier kun je alvast het redactioneel lezen van het nummer.

Tot slot geeft deze nieuwsbrief weer allerlei nieuwsberichten, vooral opties tot nascholing.

Met vriendelijke groet, 
Bestuur VDLG


Luther en de media van zijn tijd: een toevalstreffer

De snelle verspreiding van zijn boodschap in de Lage Landen


ZATERDAG 14 OKTOBER 
AANVANG 14:30 uur
 
PLAATS
Sint-Andries (COStA), Antwerpen
Themamiddag in het kader van het Lutherjaar
 
Programma
14.30 uur Verwelkoming door Jan Noblesse, voorzitter ANV-Vlaanderen

14.40 uur Inleiding door moderator Frans van den Brande, oud-docent judaïstiek aan de Hogeschool Zeeland

14.45 uur Keynote spreker: prof. dr. Arnoud Visser, hoogleraar vanwege het ANV-Tijmen Knecht-Fonds aan de Universiteit Utrecht
500 jaar geleden gaf Luther de directe aanzet tot de reformatie in Europa. Zijn succes is in veel opzichten verrassend. Vooral zijn slimme gebruik van verschillende media (drukpers, muziek, portretten en pamfletten) lijkt hierbij een rol te hebben gespeeld. In deze themamiddag zullen verschillende media in de Lage Landen aan de hand van concrete voorbeelden en objecten aan bod komen.

15.15 uur Verdere uitwerking van het thema door de panelsprekers:
Dr. Gert Gielis, postdoctoraal onderzoeker FWO Vlaanderen (Onderzoeksgroep Geschiedenis van Kerk en Theologie)
Over een opmerkelijk pamflet dat in 1525 in Wittenberg verscheen, geschreven als een brief van Luther aan de 'christenen van Antwerpen'.

Bert Tops, Faculteit Theologie te Leuven (onderzoek naar het gebruik van vroegmoderne Bijbels in de volkstaal)
Bijbels uitgegeven door Willem Vorsterman te Antwerpen tussen 1528-1545 met toestemming van de overheid en waarin zowel hervormingsgezinde als katholieke invloeden zijn terug te vinden.

Ds. Dick Wursten, inspecteur en pedagogisch begeleider van het protestants godsdienstonderwijs in Vlaanderen
Over Luthers visie op de muziek en m.n. op het gebruik van het lied voor de verspreiding van zijn ideeën, te beginnen bij het lied over de Antwerpse martelaren uit 1523.
 
16.30 uur Receptie
 
Tentoonstelling
Belangstellenden kunnen na afloop van de receptie de tentoonstelling 'Een Lutherse Lente in Antwerpen' in de Sint-Andrieskerk bezoeken.
 
Deelname
E 10,- inclusief receptie. Voor ANV-leden en studenten: E 5,- korting.
 
U kunt zich inschrijven bij secretaris@anv-vlaanderen.eu. Vriendelijk verzoek uw inschrijving op deze activiteit vervolgens te willen bevestigen door overschrijving van het overeenkomstige bedrag op rekeningnummer BE12 7350 2549 2392 van ANV-Vlaanderen.

Symposium Leren en leven vanuit je wortels

Datum: 27 oktober 2017 12.00 - 15.00 uur
Organisatie: Tilburg School of Catholic Theology
Locatie: De lunch en het symposium is in het Dante gebouw (Dante foyer en DZ 2) op de campus, Warandelaan 2, Tilburg.
Aanmelden voor het symposium, klik op mvdijk
Graag ontvangen wij de aanmelding vóór 20 oktober.

Religieuze educatie in onze samenleving vraagt om doordenking. In de huidige Nederlandse samenleving lijkt religie naar het privé domein te zijn verdreven en bovendien steeds minder belangrijk te worden als we kijken naar de leegloop van kerken. Tegelijk lijken conflicten in politiek en wereld vaak juist gebaseerd op religie.

Op scholen is bij veel docenten Levensbeschouwing een verlegenheid ontstaan te spreken over religieuze wortels, terwijl dat juist de plek is waar deze dialoog gevoerd moet worden. En niet alleen óver die wortels, maar er ook echt in duiken en erover doordenken. Als leerlingen met elkaar in gesprek gaan over hun diepste waarden, en leren over de wortels waar die waarden door gevoed worden en uit ontstaan zijn, komt er meer begrip en respect voor elkaar, worden ze zekerder van zichzelf en wordt hun persoonlijke identiteit gevormd. Zo zullen ze stevige mensen worden die kunnen kiezen voor het goede in het leven, dat bij hen past juist gebaseerd op die wortels.

Wat vraagt het van professionals zoals docenten en jongerenwerkers om echt over de kernwaarden met jongeren te praten, en over de traditionele wortels van die waarden? Op dit symposium zullen gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland korte lezingen geven over dit thema.

Programma
12.00 uur Ontvangst met lunch Dante gebouw foyer

12.30 uur Opening door dagvoorzitter symposium Dante gebouw zaal 2 (DZ2) dr. Natascha Kienstra (Faculteit Katholieke Theologie, Universiteit van Tilburg)

12.35 uur Lezing prof. dr. Angela Kaupp (Instituut voor Katholieke Theologie, Universiteit Koblenz-Landau) "Performance in Religious Didactics: Learning through?"

12.55 uur Lezing dr. Jos de Kock (Protestantse Theologische Universiteit) "Leren en leven vanuit je wortels; bijdrage vanuit Youth Ministry research en Religious Education research"

13.15 uur Pitches van onderzoek van promovendi van Monique van Dijk-Groeneboer:
• Stephie Thé-Mertens MSc
• Juliette van Deursen MA
• Christa de Wit MA

13.30 uur Lezing dr. Isolde de Groot (Universiteit voor Humanistiek) "Worstelen met waarden"

13.50 uur Lezing prof. dr. Cok Bakker (Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht) "Leraren als normatieve professionals. Over wortels, wortelsoep en stoofpotjes"

14.10 uur Korte introductie ontwerpgroep Handboek Vakdidactiek
• drs. Jojanne Kemman (Hogeschool Windesheim)
• drs. Marie Louise Reijn (Hogeschool InHolland)

14.20 uur Lezing prof. dr. Bert Roebben (Instituut voor Katholieke Theologie; Technische Universiteit Dortmund)
"Kinderen en jongeren verdienen beter. Over de kostbare plaats van theologie in levensbeschouwelijke vorming"

14.40 uur Afsluiting symposium

14.45 uur Thee, koffie, tijd voor ontmoetingen
verplaatsing naar aula i.v.m. inaugurele rede prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer: "Leren en leven vanuit je wortels. Religieuze educatie van en voor ieder mens" (zie hieronder).


Uitnodiging oratie prof van Dijk - Groeneboer

Scroll down for English version

De Rector Magnificus van Tilburg University nodigt alle belangstellenden uit tot het bijwonen van de academische zitting waarin

Prof. dr. Monique C.H. van Dijk - Groeneboer

hoogleraar Religieuze Educatie, haar ambt zal aanvaarden met het houden van een openbare rede getiteld

Leren en leven vanuit je wortels
Religieuze educatie voor iedereen

op vrijdag 27 oktober, om 16.15 uur precies, in de Aula van Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg. De rede zal worden uitgesproken in het Nederlands.

Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren in de Portrettenzaal.

Deze leerstoel is mogelijk gemaakt door het Philip Eijlander Diversity Program.

Hoogleraren zijn van harte welkom om (bij voorkeur in eigen toga) in het cortège mee te lopen. Zij worden vanaf 16.00 uur in de Portrettenzaal verwacht.

Prof.dr. E.H.L. Aarts
Rector Magnificus

 

The Rector Magnificus of Tilburg University cordially invites you to attend the academic session in which 

Prof. dr. Monique C.H. van Dijk - Groeneboer

Professor of Religious Education, will deliver her inaugural address, entitled:

Rooted learning and living
Religious Education for everyone

on Friday October 27th, at 4:15 pm precisely, in the Auditorium of Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg, The Netherlands. The lecture will be in Dutch 

After the inaugural address, there will be an opportunity to congratulate the new professor in the Portraits Room.

This chair has been endowed by the Philip Eijlander Diversity Program.

Professors are most welcome to join the cortège (preferably bringing their own gowns). They are requested to come to the Portraits Room from 4:00 pm.

Prof.dr. E.H.L. Aarts
Rector Magnificus


Europa en de islamitische wereld: gedeelde geschiedenis, verschillende perspectieven


Nascholingsconferentie docenten godsdienst/levensbeschouwing, geschiedenis & maatschappijleer vmbo – havo – vwo


Kosten

Kennismakingstarief: 90 euro (incl. koffie, thee, lunch, certificaat, lesmateriaal)


Wanneer

17 november 2017, 10.00-16.00


Locatie

Grandcafe de Burcht, Burgsteeg 14 in Leiden

Aanmelden via dit adres

De aanmelding is pas definitief na betaling via Paylogic.


Programma

Openingslezing: prof. dr. Maurits Berger

Training: Omgaan met gevoelige onderwerpen in de klas

Workshops
Andalusië - prof. dr. Maaike van Berkel, drs. Liane Vissers, dr. Corien Vuurman
Abbasidisch Kalifaat - prof. dr. Maaike van Berkel, drs. Liane Vissers
Ottomaanse Rijk - prof. dr. Maurits Berger, Kasim Tekin
Islam in Nederlands Indië - prof. dr. Remco Raben, dr. Corien Vuurman
Islam in West Europa - prof. dr. Maurits Berger, Kasim Tekin
Van karavaan tot dhow. Handel op het kruispunt van drie continenten - dr. Herman Kaptein, drs. Marian Heesen

Plenaire discussie over 'islam in de klas'

Culturele toegift van Abdelkader Benali


Van godenzonen tot Idols: fame or faith


De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert ook dit jaar weer gratis scholierensymposia voor scholieren vwo-bovenbouw.

Op 15 november 2017 vindt het symposium Van godenzonen tot Idols: fame or faith plaats. Deze middag begint met workshops op de Faculteit rond het thema Religie en Populaire Cultuur. Leerlingen kunnen zich hier individueel voor opgeven.

Enkele onderwerpen zijn: 'De begrafenis van Johan Cruijff als begrafenisritueel', 'Michael de Messias? Hoe fans door pelgrimstochten Michael Jackson vereren' en 'Star Wars: religie of science-fiction?'

Daarna wordt in het Groninger Forum de film The Idol vertoont. Ter voorbereiding op deze film is er een College Tour, met daarin onder andere de regisseur Hany Abu-Assad als gast.

Voor het programmaonderdeel in het Groninger Forum kunt u zich met de klas opgeven.
 

Vooruitblik 

Op 14 februari 2018 vindt het symposium Religie in de politiek: vloek of zegen? plaats.

Deze middag, die plaatsvindt op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, wordt afgetrapt met workshops rond dit thema.

De onderwerpen zijn: 'Hate Speech en de Westboro Baptist Church', 'De positie van christelijke partijen in de discussie rond Second Love' en 'Mag ik in de klas laten zien dat ik christen ben? Het spanningsveld tussen religie en politiek op school'. Ook voor deze workshops dienen leerlingen zich individueel aan te melden.

Vervolgens is er een College Tour, met als gast Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hiervoor kunt u zich met uw klas opgeven.

Zie voor meer informatie over beide activiteiten: www.rug.nl/scholieren

Antoine Bodar houdt 46ste Huizinga-lezing


Nederlands bekendste priester Antoine Bodar houdt vrijdagavond 8 december de 46ste Huizinga-lezing in de Pieterskerk in Leiden. Titel van zijn lezing is 'Leven alsof God bestaat'. De lezing ter nagedachtenis van de historicus Johan Huizinga (1872-1945) wordt jaarlijks georganiseerd door de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en Elsevier Weekblad. Wie als co-referent optreedt, zal nog bekend worden gemaakt.

In zijn lezing zal Bodar zich afvragen waarom het atheïstische humanisme zich zo verzet tegen het christendom. De hedendaagse humanist zou ook samen met de christen voor de menselijke waardigheid kunnen opkomen. En waarom is de tendens tegenwoordig zo sterk om godsdienst uit de publieke ruimte te weren en tot privézaak te verklaren, ofschoon godsdienst nooit een louter persoonlijke zaak is?

We leven alsof God niet bestaat, stelt Bodar. 'Maar waarom zouden we niet leven alsof God wel bestaat?' Aan de hand van Huizinga en andere denkers pleit hij ervoor de metafysische dimensie van de maatschappij te heroverwegen en godsdienst royaal ruimte terug te geven in de openbaarheid, dus ook in de media.

Over de spreker
Antoine Bodar (1944) is priester, kunsthistoricus en auteur van diverse boeken over religie en cultuur.

Over de Huizinga-lezing
De Huizinga-lezing wordt sinds 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en Elsevier Weekblad. De lezing gaat over een cultuurhistorisch of cultuurfilosofisch onderwerp. De rede is genoemd naar historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945).

Praktische informatie
De deuren van de Pieterskerk gaan open om 19.15 uur, de lezing begint om 20.00 uur. Bezoekers krijgen een boek met de tekst van de lezing en een drankje na afloop van de lezing. Sommige stoelen op de 2de rang bieden beperkt zicht op het podium.

Kaarten zijn online te bestellen bij de Leidse Schouwburg.

De bovennatuurlijke kracht van woorden en beelden


Vakinhoudelijke nascholing


12jan2018

 

Wordt er tegenwoordig nog afgeklopt op onbewerkt hout? En hoeveel waarde hecht men vandaag de dag aan het 'boze oog' als bovennatuurlijke kracht?

De neiging van mensen om sommige uitspraken 'af te kloppen' op onbewerkt hout of om op vakantie in landen zoals Griekenland of Turkije een 'boze oog' sleutelhanger te aan te schaffen, laat zien dat in onze huidige cultuur aan sommige woorden/uitspraken en beelden een bovennatuurlijke kracht wordt toegedicht. Ook in het verleden was men ervan overtuigd dat woorden en beelden invloed konden hebben op iemands geluk of ongeluk.

Tijdens deze studiedag wordt in drie lezingen gekeken naar de kracht van woorden en beelden in verschillende esoterische en religieuze stromingen. Zoals het gebruik van toverspreuken of de angst voor het boze oog in Middeleeuws Christelijk Ierland, de kracht van woorden en beelden in de Middeleeuws en Vroegmoderne alchemie en de kwestie van idolatrie in monotheïstische godsdiensten. Er wordt tevens aandacht besteed aan de manier waarop dit soort gedachten in onze huidige cultuur voortleven.

Het programma heeft als doel om leraren uit het vo op de hoogte te brengen van nieuwe inzichten met betrekking tot het vakgebied en van het recent wetenschappelijk onderzoek dat er op het gebied van Religiestudies en Westerse Esoterie aan de UvA wordt verricht.

De mogelijkheid om professionaliseringsactiviteiten ter validering aan te bieden bij registerleraar.nl is vanaf 1 augustus 2017 beëindigd. 
 

Doelgroep

Docenten Godsdienst/Levensbeschouwing


Datum en tijd

Vrijdag 12 januari 2018, 10.00-17.00 uur


Prijs

195 euro (inclusief koffie/thee en lunch)


Docenten

prof. dr. Jacqueline Borsje
dr. Peter Forshaw
prof. dr. Wouter Hanegraaff


Inschrijven

Om u in te schrijven voor deze Mastercourse maakt u een account aan bij de Illustere School. Als u al een account hebt, kunt u dat gebruiken. Voor beide opties klikt u hieronder.

Inschrijven

Werken met verhalen in groepen


In het vak godsdienst/levensbeschouwing werk je veel met verhalen. In deze praktische en inspirerende vierdaagse training maak je kennis met een grote variatie aan werkvormen om in je klas met persoonlijke, fictieve en overgeleverde verhalen te werken.

Je verrijkt, verdiept en verfijnt je mogelijkheden om verhalen te laten vertellen, te horen en te delen. Je leert een aanpak waarbij je op creatieve wijze de dialoog tussen deelnemers en verhalen stimuleert, passend bij jouw doelgroep en context.

Na elke trainingsdag oefen je het vertellen en werken met verhalen in je eigen groep. Zo ontdek je een aanpak waarbij op creatieve wijze veel leerlingen op verhaal komen in afwisselende ontmoetingen met elkaar.

Meer info: klik hier.
 
Docenten: Aat van der Harst en Cocky Fortuin-van der Spek
Wanneer: zaterdag 20 januari 2018 en zaterdag 10 maart 2018
Opgave: vóór 25 december 2017 bij Cocky Fortuin-van der Spek.
Waar: Gemaal bij de Mallemolen te Gouda
Kosten: € 245,-
@VDLGinfo
/VDLGinfo
vdlginfo.nl
Je ontvangt deze email omdat je je op de website van VDLG hebt aangemeld voor de nieuwsbrief 'NIEUWSBERICHTEN'.

© 2017 VDLG, Alle rechten voorbehouden.
 

Wil je veranderen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt? Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven van deze lijst

Email Marketing Powered by MailChimp