Werk mee aan het onderwijs van morgen in curriculum.nu

De komende tijd zal de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs verder vorm krijgen. In ontwikkelteams en op ontwikkelscholen worden bouwstenen ontwikkeld die een basis kunnen leggen om in een volgende fase – en na besluitvorming in de Tweede Kamer – tot geactualiseerde kerndoelen en eindtermen te komen. Leraren en schoolleiders die een bijdrage willen leveren, kunnen zich vanaf 18 september aanmelden bij Curriculum.nu.
Lees meerGelijke Kansen Alliantie

Op 31 oktober 2016 zijn het actieplan 'Gelijke kansen in het onderwijs' en de Gelijke Kansen Alliantie gestart. Het in juli verschenen Gelijke Kansen magazine brengt in beeld wat er het afgelopen schooljaar tot stand is gebracht. 

Lees meer

Week tegen pesten 18-22 september

'Online pesten. Pak 't aan!' is dit jaar het motto van de nationale Week Tegen Pesten. Samenwerking tussen ouders, schoolteam en leerlingen is daarbij belangrijk. Want online pesten pak je samen aan! Op de site www.weektegenpesten.com staat hoe u kunt meedoen aan de Week Tegen Pesten van 18 tot en met 22 september 2017. Ook vindt u er tips en tools. De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid en wordt elk jaar gehouden in september.Rekentoets vmbo en havo

Het resultaat van de rekentoets zal in het schooljaar 2017-2018 niet meetellen voor het behalen van het diploma vmbo en havo. De tot dusverre behaalde resultaten in vmbo en havo geven onvoldoende basis om het resultaat van de toets te laten meetellen voor het behalen van het diploma vmbo en havo, zo laat staatssecretaris Dekker de Tweede Kamer weten. In het mbo gaat de toets pas meetellen vier jaar nadat het in het gehele vo meetelt.
 
Lees meerWijziging aanleverdata schoolexamencijfers vanaf dit schooljaar

Tot nog toe leverden scholen uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van het centraal examen (CE) hun schoolexamencijfers aan bij BRON. Met ingang van het examenjaar 2017-2018 (dit schooljaar dus) moeten de schoolexamencijfers uiterlijk 10 werkdagen vóór het CE worden aangeleverd in BRON.  De aangeleverde gegevens kunnen tot uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van het CE nog veranderd worden, daarna alleen nog met toestemming van de inspectie.
Lees meer

Aandacht voor juistheid vakkenpakket bij overstap leerlingen

Elk jaar is er een groep leerlingen die overstapt van het ene profiel naar het andere of die overstapt naar een andere schoolsoort. Dit heeft consequenties voor de samenstelling van het vakkenpakket. Over het algemeen worden deze wijzigingen zonder problemen uitgevoerd. Toch komen er elk jaar meldingen betreffende leerlingen die, na een overstap, een vakkenpakket hebben waarmee zijn niet meer voldoen aan de eindexameneisen. Dit is zowel voor de school als de leerling zeer vervelend. Let u er op dat bij deze overstappers het vakkenpakket voldoet aan alle exameneisen.Succesverhalen leerlingendaling

Heeft u te maken met leerlingendaling en bent u geïnteresseerd in manieren om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen, dan kunt u op 2 november 2017 in Utrecht meedoen aan de tweede bijeenkomst 'Succesverhalen leerlingendaling'. In vijf interactieve workshops komen goede voorbeelden aan bod. U kunt zich voor twee workshops opgeven. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch. Deelname is gratis.

Lees meerStudiebeurs eerstegraads lerarenopleiding nu ook voor deeltijd en young professionals

Bent u minder dan 5 jaar geleden afgestudeerd of gepromoveerd en zou u een onderwijsbevoegdheid in een tekortvak* willen halen? Start dan uiterlijk in september 2018 met een universitaire lerarenopleiding en ontvang een tegemoetkoming van 3000 of 5000 euro. 

Lees meerBekwaamheidseisen voor leraren

De bekwaamheidseisen voor leraren zijn per 1 augustus herzien. Commissies van leraren nemen de bekwaamheidseisen eens in de zes jaar onder de loep om ze actueel te houden. Vervolgens worden ze vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Zo bepaalt de beroepsgroep zelf wat er nodig is om leraar te zijn. De bekwaamheidseisen dienen als ijkpunten voor opleiding en bekwaamheidsonderhoud van leraren.

Lees meer

Leraren in gesprek met OCW

Vier keer per jaar organiseren de leraar-ambtenaren van OCW een 'Praktijkspiegel'. Deze medewerkers van OCW, die zelf ook voor de klas staan, nodigen collega-leraren uit om tijdens deze sessies mee te praten over actuele beleidsthema's. Dit is een manier om leraren meer te betrekken bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid. De volgende bijeenkomst is op 4 oktober 2017. Wilt u meer weten over de Praktijkspiegel? Dan kunt u zich aanmelden voor de mailinglist.

Lesmateriaal Prinsjesdag

Het ministerie van Financiën verzorgt ook dit jaar weer lesmateriaal over Prinsjesdag. Een onderdeel daarvan is de Miljoenennotaposter. Dit jaar is er ook een interactieve Miljoenennotaposter voor vmbo, havo en vwo. De poster is gratis te bestellen via deze linkSchoolexamenbank vmbo gelanceerd

Op 12 juni is op het Examenfestival de Schoolexamenbank vmbo gelanceerd. Deze Schoolexamenbank is bedoeld om docenten te ondersteunen bij het samenstellen van kwalitatief goede schoolexamens voor de nieuwe beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo.
Lees meerVernieuwd toezicht sinds 1 augustus 2017

Op 1 augustus 2017 is het vernieuwde toezicht ingegaan. Vanaf die datum vraagt de Inspectie van het onderwijs nadrukkelijker naar de eigen ambities van schoolbesturen en scholen. Deze aanpak zal leiden tot continue aandacht voor verbetering van het onderwijs en voor het leren van elkaar. De ervaringen met de pilots volgens het nieuwe toezicht zijn overwegend positief, zo blijkt uit de voortgangsrapportage van de inspectie
Lees meer

Aanvragen versneld en verrijkt vwo

Van 1 oktober tot 1 november 2017 kunt u weer versneld en verrijkt vwo aanvragen. Het is mogelijk om aan groepen leerlingen een versnelde vijfjarige vwo-opleiding aan te bieden. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om, binnen het zes-jarige traject, een verrijkt vwo aan te bieden. Het gaat hier om verrijking waarbij wordt geschoven met lesstof uit de boven- naar de onderbouw. Samenwerkingsschool

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat openbare en bijzondere scholen voortaan makkelijker kunnen fuseren, als ze te klein dreigen te worden om voort te bestaan. 

Lees meerGewijzigde regeling Fusietoets in het onderwijs 2017

De regeling die over de fusietoets gaat is gewijzigd, om onwenselijke situaties in – met name – krimpgebieden te voorkomen. Relatief kleine fusies in het voortgezet onderwijs doorlopen daarom per 1 augustus 2017 een lichtere toets dan tot nu toe het geval was.

Lees meer

Doorstroomprogramma's vmbo-havo en vbo-mboDoorstroomprogramma's po-vo

Subsidie voor gezond en duurzaam schoolgebouw verlengdVerruiming subsidie zij-instroom

Subsidie snel internet

Onderzoek naleving Leerplichtwet