Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 14 september 2017

Nieuwsbrief vmbo - september 2017

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop wij samen met het onderwijsveld invulling geven aan leerplanontwikkeling binnen het vmbo en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige verwijzingen en downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming op
28 september

Hoe kunnen we kinderen op school helpen om zelfbewuste en gelukkige volwassenen te worden? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van het onderwijs? Op donderdag 28 september organiseert SLO een inspiratiemiddag voor leraren, schoolleiders en bestuurders in het po en vo over de praktijk van identiteitsontwikkeling op school. We gaan graag met u in gesprek om te onderzoeken hoe we vanuit concepten tot school- of klaspraktijken kunnen komen. Meer informatie en aanmelden >>

Uw innovatieve product in de Onderwijsinnovatie Etalage?

De afgelopen jaren zijn talrijke nieuwe initiatieven ontwikkeld die innovatieve technologie in dienst stellen van het onderwijs. Deze innovaties bereiken helaas niet altijd de doelgroep waarvoor ze primair bedoeld zijn. PO-Raad, VO-raad, Kennisnet, GEU, VDOD, Van Dijk, Iddink en SLO onderkennen dit probleem, en hebben daarom de Onderwijsinnovatie Etalage gelanceerd. Op deze site kunt ook u uw product laten zien als dat innovatieve kwaliteiten heeft. Lees meer >>

Nieuw trainingsaanbod professionalisering schoolexaminering vmbo

Het schoolexamen neemt bij de vernieuwde beroepsgerichte vakken een belangrijke plaats in en moet dan ook van goede kwaliteit zijn. Stichting Platforms VMBO biedt docenten ondersteuning bij het vormgeven van kwalitatief goede schoolexamens. Door de ontwikkeling van de schoolexamenbank vmbo én door een aantal praktische trainingen, zoals de training van SLO: Optimaal inzetten van het schoolexamen.
Lees meer >>

Meld u aan voor de G/TL-conferentie!

Op donderdag 12 oktober 2017 organiseren Platform-TL Toptraject vmbo-mbo-hbo en SLO een conferentie over Kansen bieden, kansen grijpen. De conferentie is bedoeld voor docenten en afdelings- en schoolleiders in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo en vindt plaats in De Reehorst in Ede. Na een plenaire inleiding over kansengelijkheid, ketensamenwerking en onderwijs op maat zijn er twee rondes met workshops over onder andere werken aan gedifferentieerd onderwijs, praktische vakken in vmbo-tl, LOB en coaching van leerlingen op het leerproces. In alle workshops staan ervaringen van scholen centraal. Meer informatie en inschrijven >>

SLO Context nummer 15 verschenen

Ons SLO-magazine is weer verschenen, zoals gebruikelijk in twee edities: een voor het primair en een voor het voortgezet onderwijs. In SLO Context VO is er aandacht voor curriculumontwerp op schoolniveau: hoe gebruikt u als vo-school de ruimte die er is om invulling te geven aan landelijke leerdoelen? Het Dr. Nassau College vertelt hoe zij dit hebben georganiseerd, en Sanne Tromp, directeur innovatie van SLO, betoogt dat iedere school een curriculumcoördinator verdient. Daarnaast wijzen we u op interessante publicaties en bijeenkomsten. U kunt op onze website de magazines inzien of u aanmelden voor gratis toezending.
Meer informatie >>

Vandaag werken aan het onderwijs van morgen? Doe mee met Curriculum.nu!

Bent u leraar of schoolleider en wilt u meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wilt u als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu is op zoek naar 130 leraren en 18 schoolleiders die in teams willen werken aan het curriculum: wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Ook is Curriculum.nu op zoek naar 84 scholen die bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum, door inbreng en feedback te geven vanuit hun praktijk. Lees meer >>

Save the date: Conferentie 21e eeuwse vaardigheden

Op 23 november organiseert SLO een conferentie voor docenten en schoolleiders so/po-vo/vso over 21e eeuwse vaardigheden bij Hogeschool Domstad in Utrecht. Tijdens deze conferentie informeren we de deelnemers over het werken met 21e eeuwse vaardigheden en over praktische toepassingen in de klas. Noteer de datum alvast in uw agenda als u erbij wilt zijn. Meer informatie en aanmelding is binnenkort mogelijk via www.events.slo.nl.

Gezonde leefstijlthema's in een overzichtelijk schema

Het leerplankader voor een gezonde leefstijl biedt leraren en onderwijsontwikkelaars een kader om een eigen leerplan te schrijven voor een gezonde leefstijl aan de hand van verschillende gezondheidsthema's. Het leerplankader plaatst deze gezondheidsthema's voor verschillende doelgroepen in een doorgaande lijn. Om een schooleigen leerplan gezonde leefstijl te maken zijn er overzichten beschikbaar gekomen voor de thema's sociaal-emotionele ontwikkeling, fysiek actiefgenotmiddelen, persoonlijke verzorging, relaties en seksualiteit, veiligheid en voeding.

Een soepele overgang van po naar vmbo voor rekenen-wiskunde

De NVvW, de NVORWO en SLO organiseren op 19 januari 2018 voor de tweede keer de conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo. Let op: de eerder aangekondigde datum 29 september 2017 vervalt. Centraal staat de vraag hoe de aansluiting van po naar vmbo voor leerlingen zo soepel mogelijk kan verlopen. Leraren uit po en vo vertellen over hun ervaringen en producten. Kees Hoogland, expert op het gebied van rekenen-wiskunde in zowel po als vo, verzorgt de openingslezing over 'succes bij rekenen-wiskunde' Anneke Noteboom (SLO) gaat in de tweede plenaire lezing in op formatief evalueren binnen de reken-wiskundeles. We hopen op deelnemers uit zowel bovenbouw po als onderbouw vmbo, zodat u uw ervaringen en ideeën met elkaar kunt uitwisselen. Meer informatie en aanmelden >>

SLO partner van OnderwijsTopTalentPrijs

In 2017 is SLO partner van de OnderwijsTopTalentPrijs. Het INOP organiseert de OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP) al 15 jaar en reikt de prijs jaarlijks uit aan talentvolle afstudeerders aan pabo's en eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. SLO wil als partner van de OTTP aandacht vragen voor curriculumbewustzijn bij leraren in opleiding. Zij gaat dit doen samen met verschillende partners uit het onderwijsveld. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Onderwijsweek op donderdag 5 oktober 2017 in Nijmegen, Nationaal Onderwijsstad 2017-2018. Aanmeldingen én materialen moeten uiterlijk 15 september ingezonden zijn. Lees meer >>

Maak met uw taalproject kans op € 5.000!

Heeft u onlangs een project afgerond dat de nadruk legt op het informeel leren van talen? Dat op een verfrissende, nieuwe, BRUtale manier omgaat met taalleren? Meld het dan aan voor het Europees Talenlabel en maak kans op € 5.000! Dit jaar is het thema 'BRU-taal!'. Alle projecten die op een verrassende plek, op een onverwachte manier een 'vriendelijke taalomgeving' creëren komen voor nominatie in aanmerking. SLO maakt deel uit van de jury die het label toekent. Meld uw project aan vóór 1 oktober 2017. Lees meer en registreer >>

Conferentie Bijzonder begaafd

Op 12 oktober 2017 organiseert het Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling de jaarlijkse conferentie Bijzonder Begaafd met als thema: Gezien worden en jezelf laten zien. Het sociaal-emotionele welbevinden van begaafde leerlingen staat hierbij centraal. Met sprekers uit de US, Engeland, België en Nederland biedt deze jaarlijkse conferentie over begaafdheid volop inspiratie en nieuwe inzichten. In het verlengde daarvan wordt er op 13 oktober een post-conferentie georganiseerd voor experts op het gebied van begeleiding van begaafde leerlingen. Meer informatie en aanmelden >>

Feedback geven op SLO-websites

Gebruikt u onze websites als u aan het curriculum werkt? Dan zijn we op zoek naar uw mening! We interviewen u graag kort over hoe u onze websites gebruikt als u bezig bent met het curriculum en wat er beter kan op de sites. Het interview zullen we telefonisch afnemen op een moment dat u uitkomt. U kunt zich hiervoor aanmelden >>.

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.
Copyright © 2017 SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, Alle rechten voorbehouden.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich voor informatie van SLO heeft aangemeld.

Ons adres is:
SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Piet Heinstraat 12 Enschede, 7511 JE Netherlands
Voeg SLO toe aan uw adresboek

Uitschrijven | voorkeuren bijwerken | e-mail doorsturen | inschrijven voor deze nieuwsbrief