Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 14 september 2017

Nieuwsbrief primair onderwijs - september 2017

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop wij samen met het onderwijsveld invulling geven aan leerplanontwikkeling binnen het primair onderwijs en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming op 28 september

Hoe kunnen we kinderen op school helpen om zelfbewuste en gelukkige volwassenen te worden? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van het onderwijs? Op donderdag 28 september organiseert SLO een inspiratiemiddag voor leraren, schoolleiders en bestuurders in het po en vo over de praktijk van identiteitsontwikkeling op school. We gaan graag met u in gesprek om te onderzoeken hoe we vanuit concepten tot school- of klaspraktijken kunnen komen. Meer informatie en aanmelden >>

Landelijke Netwerkdag Taal in het basisonderwijs

De gezamenlijke netwerkdag voor taalcoördinatoren en taalspecialisten op 28 september aanstaande biedt een breed programma waarin verschillende actuele onderwerpen uit het taalonderwijs aan bod komen. Met aandacht voor bijna alle domeinen! Met plenaire lezingen van Anneke Smits en Emy Koopman, subplenaire lezingen van Eric Besselink & Eline Seinhorst, Carolien Frijns, Anne Vermeer en Jantien Smit, en twee workshops van Gerry Koster en Gertrud Cornelissen. Bekijk de website en schrijf u in!

Uw innovatieve product in de Onderwijsinnovatie Etalage?

De afgelopen jaren zijn talrijke nieuwe initiatieven ontwikkeld die innovatieve technologie in dienst stellen van het onderwijs. Deze innovaties bereiken helaas niet altijd de doelgroep waarvoor ze primair bedoeld zijn. PO-Raad, VO-raad, Kennisnet, GEU, VDOD, Van Dijk, Iddink en SLO onderkennen dit probleem, en hebben daarom de Onderwijsinnovatie Etalage gelanceerd. Op deze site kunt ook u uw product laten zien als dat innovatieve kwaliteiten heeft. Lees meer >>

Vandaag werken aan het onderwijs van morgen? Doe mee met Curriculum.nu!

Bent u leraar of schoolleider en wilt u meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wilt u als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu is op zoek naar 130 leraren en 18 schoolleiders die in teams willen werken aan het curriculum: wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Ook is Curriculum.nu op zoek naar 84 scholen die bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum, door inbreng en feedback te geven vanuit hun praktijk. Lees meer >>

SLO Context nummer 15 verschenen

Ons SLO-magazine is weer verschenen, zoals gebruikelijk in twee edities: een voor het primair en een voor het voortgezet onderwijs. In SLO Context PO is er aandacht voor curriculumontwerp op schoolniveau: hoe gebruikt u als basisschool de ruimte die er is om invulling te geven aan landelijke leerdoelen? OBS De Huet vertelt hoe zij dit hebben georganiseerd, en Sanne Tromp, directeur innovatie van SLO, betoogt dat iedere school een curriculumcoördinator verdient. Daarnaast wijzen we u op interessante publicaties en bijeenkomsten. U kunt op onze website de magazines inzien of u aanmelden voor gratis toezending.
Meer informatie >>

Save the date: Conferentie 21e eeuwse vaardigheden

Op 23 november organiseert SLO een conferentie voor docenten en schoolleiders so/po-vo/vso over 21e eeuwse vaardigheden bij Hogeschool Domstad in Utrecht. Tijdens deze conferentie informeren we de deelnemers over het werken met 21e eeuwse vaardigheden en over praktische toepassingen in de klas. Noteer de datum alvast in uw agenda als u erbij wilt zijn. Meer informatie en aanmelding is binnenkort mogelijk via  www.events.slo.nl.

SLO partner van OnderwijsTopTalentPrijs

In 2017 is SLO partner van de OnderwijsTopTalentPrijs. Het INOP organiseert de OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP) al 15 jaar en reikt de prijs jaarlijks uit aan talentvolle afstudeerders aan pabo's en eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. SLO wil als partner van de OTTP aandacht vragen voor curriculumbewustzijn bij leraren in opleiding. Zij gaat dit doen samen met verschillende partners uit het onderwijsveld. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Onderwijsweek op donderdag 5 oktober 2017 in Nijmegen, Nationaal Onderwijsstad 2017-2018. Aanmeldingen én materialen moeten uiterlijk 15 september ingezonden zijn. Lees meer >>

Een soepele overgang van po naar vmbo voor rekenen-wiskunde

De NVvW, de NVORWO en SLO organiseren op 19 januari 2018 voor de tweede keer de conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo. Let op: de eerder aangekondigde datum 29 september 2017 vervalt. Centraal staat de vraag hoe de aansluiting van po naar vmbo voor leerlingen zo soepel mogelijk kan verlopen. Leraren uit po en vo vertellen over hun ervaringen en producten. Kees Hoogland, expert op het gebied van rekenen-wiskunde in zowel po als vo, verzorgt de openingslezing over 'succes bij rekenen-wiskunde' Anneke Noteboom (SLO) gaat in de tweede plenaire lezing in op formatief evalueren binnen de reken-wiskundeles. We hopen op deelnemers uit zowel bovenbouw po als onderbouw vmbo, zodat u uw ervaringen en ideeën met elkaar kunt uitwisselen. Meer informatie en aanmelden >>

Gezonde leefstijlthema's in een overzichtelijk schema

Het leerplankader voor een gezonde leefstijl biedt leraren en onderwijsontwikkelaars een kader om een eigen leerplan te schrijven voor een gezonde leefstijl aan de hand van verschillende gezondheidsthema's. Het leerplankader plaatst deze gezondheidsthema's voor verschillende doelgroepen in een doorgaande lijn. Om een schooleigen leerplan gezonde leefstijl te maken zijn er overzichten beschikbaar gekomen voor de thema's sociaal-emotionele ontwikkeling, fysiek actiefgenotmiddelen, persoonlijke verzorging, relaties en seksualiteit, veiligheid en voeding.

Conferentie Profiteren van evalueren: formatief evalueren in het po

Formatief evalueren is een krachtig middel om het leren van leerlingen zichtbaar te maken en draagt bij aan effectief leren. Ook het primair onderwijs kan sterk profiteren van formatief evalueren. Daarom organiseert SLO op dinsdag 7 november 2017 in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen de conferentie Profiteren van evalueren, formatief evalueren in primair onderwijs. Een dag vol informatie, inspiratie, workshops en schoolvoorbeelden. Met concrete handvatten om formatief evalueren toe te passen in de lespraktijk. De conferentie is bedoeld voor leraren, coördinatoren, intern begeleiders en schoolleiders in het primair onderwijs en vindt plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Programma en aanmelden >>

Aanmelden voor veldraadplegingen aanbodsdoelen po

In het afgelopen schooljaar is er gewerkt aan de totstandkoming van de aanbodsdoelen po voor de verschillende leergebieden. Hierop hebben wij al veel positieve reacties ontvangen. Op woensdag 11 oktober willen we graag met u (leerkracht, vakspecialist, intern begeleider, bouwcoördinator) in gesprek over deze aanbodsdoelen. De bijeenkomst vindt plaats in ons kantoor te Utrecht Overvecht, van 16.30 tot 19.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar Lucy Besseler, o.v.v. uw naam, functie, school en e-mailadres. Let op: er is slechts plaats voor 40 deelnemers, dus vol=vol!

Maak met uw taalproject kans op € 5.000!

Heeft u onlangs een project afgerond dat de nadruk legt op het informeel leren van talen? Dat op een verfrissende, nieuwe, BRUtale manier omgaat met taalleren? Meld het dan aan voor het Europees Talenlabel en maak kans op € 5.000! Dit jaar is het thema 'BRU-taal!'. Alle projecten die op een verrassende plek, op een onverwachte manier een 'vriendelijke taalomgeving' creëren komen voor nominatie in aanmerking. SLO maakt deel uit van de jury die het label toekent. Meld uw project aan vóór 1 oktober 2017. Lees meer en registreer >>

Schrijfonderwijs in samenhang

Op woensdag 15 november 2017 verzorgt SLO'er Mariëtte Hoogeveen een lezing over schrijfonderwijs in samenhang. Ze geeft deze lezing in het kader van de conferentie Stelonderwijs op orde, georganiseerd door Medilex Onderwijs in Utrecht. Vijf sprekers presenteren die dag handreikingen om de schrijfvaardigheid van leerlingen te verbeteren. De andere thema's en sprekers zijn: Instructie in schrijven (T. Veenstra, CPS), Stimuleren van schrijfplezier van leerlingen (S. Noort, De schoolschrijver), Volgen van de ontwikkeling van schrijfvaardigheid (C. Teunissen, Expertisecentrum Nederlands), en Doorgaande leerlijnen (S. van Norden, Pabodocente). Meer informatie en aanmelden >>

Conferentie Bijzonder begaafd

Op 12 oktober 2017 organiseert het Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling de jaarlijkse conferentie Bijzonder Begaafd met als thema: Gezien worden en jezelf laten zien. Het sociaal-emotionele welbevinden van begaafde leerlingen staat hierbij centraal. Met sprekers uit de US, Engeland, België en Nederland biedt deze jaarlijkse conferentie over begaafdheid volop inspiratie en nieuwe inzichten. In het verlengde daarvan wordt er op 13 oktober een post-conferentie georganiseerd voor experts op het gebied van begeleiding van begaafde leerlingen. Meer informatie en aanmelden >>

Feedback geven op SLO-websites

Gebruikt u onze websites als u aan het curriculum werkt? Dan zijn we op zoek naar uw mening! We interviewen u graag kort over hoe u onze websites gebruikt als u bezig bent met het curriculum en wat er beter kan op de sites. Het interview zullen we telefonisch afnemen op een moment dat u uitkomt. U kunt zich hier aanmelden.

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich voor informatie van SLO heeft aangemeld.
Copyright © 2017 SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, Alle rechten voorbehouden.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich voor informatie van SLO heeft aangemeld.

Ons adres is:
SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Piet Heinstraat 12 Enschede, 7511 JE Netherlands

Uitschrijven | voorkeuren bijwerken | deze e-mail doorsturen | inschrijven voor deze nieuwsbrief