Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 12 juni 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over VOC-dag Bataviawerf

Beantwoording Kamervragen over VOC-dag Bataviawerf
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kuzu (DENK) over het evenement 'VOC-dag' van de Bataviawerf.
Lees verder

Kamerbrief over onderwijskundig experiment Jan Ligthartschool in Westerbroek
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over een onderwijskundig experiment op de Jan Lighthartschool in Westerbroek.
Lees verder

Nader rapport voorstel wetswijziging Wet accreditatie op maat
Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat).
Lees verder

Advies Raad van State voorstel wijziging Wet accreditatie op maat
Advies Raad van State voorstel wijziging Wet accreditatie op maat.
Lees verder

Wetsvoorstel wijziging Wet accreditatie op maat
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)
Lees verder

Aanbiedingsbrief met nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel
Minister Bussemaker (OCW) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging wetsvoorstel 34 678 aan.
Lees verder

Kamerbrief met beleidsreactie rapport Inspectie Onderwijs Naar Vernieuwd Toezicht
Staatssecretaris Dekker en Minister Bussemaker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de beleidsreactie bij de voortgangsrapportage vernieuwd toezicht.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de afhandeling van onrechtmatig afgegeven bindende studieadviezen
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt Kamervragen van het lid Van der Molen (CDA) over de afhandeling van onrechtmatig afgegeven bindende studieadviezen.
Lees verder

Kamerbrief over alternatieven voor of naast de lumpsum
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer een brief in reactie op de motie van het Kamerlid Duisenberg c.s. De motie gaat over alternatieven voor of naast de lumpsum. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had hiernaar gevraagd.
Lees verder

Aanbieding reactie op klacht over ontvangst uitzendingen publieke omroep in Duitsland
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de reactie van het ministerie op de klacht van een burger over de ontvangst van uitzendingen van de Nederlandse publieke omroep in Duitsland.
Lees verder