Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 10 april 2017

Nieuwsbrief april 2017

Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst 
View this email in your browser
Beste *|LNAME|* ,


We mogen terugkijken op een zeer geslaagde studiedag begin maart. Inmiddels hebben we alle beschikbare materialen van degenen die een bijdrage hebben geleverd. Klik hier om de inhouden van deze dag terug te lezen en de sfeer te beluisteren via de diverse podcasts. 

Eind maart hebben we ook de brochure van het grootschalige onderzoek naar ons vak en onze vakleraren laten versturen. Deze brochure heeft de vorm van een schriftje en bevat de essenties van het volledige onderzoeksverslag. Dat laatste kunt u hier downloaden.

Het bestuur nodigt u graag uit de gespreksvragen in het schriftje op school te bespreken!

Tot slot in deze nieuwsbrief nog meer vanuit het bestuur en enkele nieuwsberichten. Een mooi nieuwtje is dit van collega Joris Verheijen, die daarover ook eens schreef in Narthex.

Met vriendelijke groet, 
Bestuur VDLG

P.S. Studiedagdeelnemers: u kunt uw deelname opgeven voor het lerarenregister. Zie hier.


Curriculumherziening po en vo

De Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert op 13 en 19 april 2017 rondetafelgesprekken over de curriculumherziening in het po en vo. De uitnodiging is het vervolg op het eindadvies Ons Onderwijs2032 (januari 2016) en de verdiepingsperiode tot november 2016. In het eindadvies wordt een 'kerncurriculum' bepleit met: 
 • meer integratie en samenhang
 • minder losse doelen en vakken 
 • meer aandacht voor socialisatie en persoonsvorming
Bijdrage VDLG
De VDLG zit op 19 april 2017 ook aan tafel en zal wijzen op onze expertise wat betreft burgerschapsvorming (socialisatie) en identiteitsvorming van leerlingen (persoonsvorming). Docenten van ons vak besteden vakdidactisch en pedagogisch aandacht aan de dialoog tussen (jonge) mensen over hun persoonlijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond en identiteit. Wij zijn daarbij zowel gericht op kwalificatie, bijvoorbeeld kennis en begrip over religie en de verschillende levensbeschouwingen in Nederland, als op socialisatie en persoonsvorming. Wat die kennis en dat begrip betreft wordt er op dit moment een landelijk kerncurriculum voor dit vak ontwikkeld. Dit traject staat echter los van deze landelijke curriculumherziening po en vo.
 
Doelen en mogelijke vragen
De rondetafelgesprekken Vaste Kamercommissie hebben drie doelen:
 • Inzicht krijgen in het proces en het draagvlak van de totstandkoming van de uitkomsten van de verdiepingsfase Onderwijs2032.
 • Inzicht krijgen in de verhouding tussen vakoverstijgende vakken in relatie tot de kenniscomponent.
 • Inzicht krijgen in de inhoudelijke aanpassingen.
 
De vragen die aan bod kunnen komen, zijn:
 • Hoe is het nu voorliggende voorstel tot stand gekomen?
 • Heeft het nu voorliggende voorstel voldoende draagvlak?
 • Wat betekent de vakoverstijgende vakken voor de didactiek?
 • Hoe verhouden vakoverstijgende vakken zich tot kennis?
 • In hoeverre moeten maatschappijvraagstukken/burgerschap multidisciplinair worden aangepakt?
 • Wat betekent het nu voorliggende voorstel voor de inhoud van het onderwijs?
 
Proces tot nu toe
Na het eindadvies in januari 2016 is van april tot november 2016 is op verzoek van de Kamer een verdiepingsfase gestart, waarin is onderzocht wat het draagvlak voor het eindadvies is en hoe de betrokkenheid van het veld kan worden vergroot. 
Op basis van de uitkomsten uit die verdiepingsfase zal het vervolg van de 'curriculumherziening' (de nieuwe naam voor het proces dat met de term 'Onderwijs2032' was ingezet) voor deze thema's verder worden uitgewerkt: 
 • Nederlands
 • Rekenen en wiskunde (verbetering rekenonderwijs en aansluiting op/positie binnen het  wiskundeonderwijs)
 • Engels (verschillen tussen po-scholen / beheersingsverschillen van leerlingen)
 • Burgerschap (verankering in het onderwijsaanbod)
 • Digitale geletterdheid (computational thinking, opbouw van ict-basiskennis)
 • Vakoverstijgende vaardigheden (goede balans tussen vakspecifieke kennis en vaardigheden, rol van cultuuronderwijs)
 • Actualisatie overige vakdisciplines en leergebieden (verkenning in hoeverre het huidige curriculum nog volstaat).
Niet alleen de naam 'Onderwijs2032' wordt losgelaten, ook de onderverdeling in de kennisdomeinen Mens en Maatschappij, Natuur en Technologie en Taal en Cultuur. Met name vo-leraren vinden dat daarmee in hun ogen veel bestaande vakkennis verloren zal gaan. Aan de andere kant bleek uit de rapportages van de verdiepingsfase dat het doel om meer samenhang te realiseren wel weer breed gedeeld wordt. Hoe dat het beste kan worden vormgegeven, wordt deel van het vervolgproces.

Meer info
Meer informatie over dit alles vind je op de website van de OC. De VDLG is lid van de OC via het PVVVO (Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs).

Minisymposium 'Rituelen in de School'

Vrijdag 21 April 2017, 15.30-17.30, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
Deelname is gratis. Aanmelden kan via: i.degroot@uvh.nl

Iedere school kent bepaalde rituele handelingen. Docenten schudden leerlingen bijv. de hand bij binnenkomst, beginnen de dag met een dagopening en trakteren taart als ze jarig zijn.

Naast deze alledaagse rituele handelingen organiseren scholen ook rituelen rond betekenisvolle momenten: op religieuze feestdagen, bij de verjaardag van de school, bij de afsluiting van het schooljaar, het eindexamen, het verlies van een collega of medeleerling en bij gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact (als de aanslagen in Parijs).

Scholen organiseren tevens rituelen om gedeelde ervaringen en verhalen met leerlingen, collega's en ouders te creëren: ervaringen en verhalen die symbool staan voor de identiteit van de school. Ook kunnen zij rituelen organiseren (als een retraite of een pelgrimage) om bezinning, contemplatie en de persoonlijke en maatschappelijke (zelf)vorming van leerlingen te bevorderen.

Na een inleiding van Ina ter Avest, gepromoveerd cultuur- en godsdienstpsycholoog, en verhalen over de rituelen die UniC, het St. Bonifatiuscollege en het Leidsche Rijn College in hun school organiseren, gaan we met elkaar in gesprek over de genoemde praktijken en vragen. Na deze uitwisseling sluiten we af met een korte inventarisatie van ideeën.

Brochure en presentatie Kloosterleven

In onze moderne samenleving lijkt 'dynamiek' in toenemende mate de enige constante te zijn. Tegelijk en wellicht mede daardoor ontdekken steeds meer mensen kloosters - soms opnieuw - als plaatsen waar het leven 'anders' wordt geleefd en blijken ze dat te waarderen. Voor DEZINNEN was dit de aanleiding om een brochure met bijlagen te laten verschijnen over het kloosterleven. Deze brochure wordt op 11 juni tijdens Open Kloosterdag gepresenteerd in de Adelbertabdij te Egmond-binnen (NH) en u bent daarbij van harte uitgenodigd.

De brochure en bijbehorende short story, infokatern over Gregoriaans zingen en een korte handleiding zijn bedoeld om mensen in kort bestek meer wegwijs te maken in het kloosterleven. In het kort wordt de geschiedenis en ontwikkeling van het kloosterleven geschilderd en wordt ingegaan op de vraag wat mensen van alle tijden daar zochten en zoeken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de interessante hedendaagse ontwikkeling dat enerzijds kloosters worden gesloten maar anderzijds de belangstelling voor kloosterleven toeneemt en er zelfs allerlei nieuwe 'kloosterachtige' initiatieven ontstaan. 

De brochure en bijlagen zijn toegankelijk geschreven en zijn te gebruiken om het thema kloosterleven o.m. bij bovenbouwleerlingen vo, studenten, binnen kerken of binnen andere gremia op behapbare en pakkende wijze onder de aandacht te brengen. De brochure leent zich voor gespreksgroepen, ter voorbereiding van een kloosterbezoek en om na te denken over dat 'andere leven' dat al bijna 1500 jaar wordt geleefd.

De brochure en bijlagen zijn vanaf 11 juni tegen kostprijs verkrijgbaar bij DEZINNEN en komen daarna ook digitaal beschikbaar.

Presentatie brochure Kloosterleven
Datum/tijd: 1 juni 13.30 – 15.30u
(u bent ook welkom bij het Middaggebed om 12.30u in de kloosterkapel en aansluitend voor een lunch om 13.00u bij de Egbert van Trierzaal)   
Locatie: Adelbertabdij, Kloosterkerk: Abdijlaan 26; Egbert van Trierzaal: Vennewatersweg 27a (achterzijde klooster)
Toegang: gratis
Aanmelden: info@dezinnen.nl
Uitgenodigd: docenten VO, (jongeren-)pastores, kerkelijk werkers, VVV gidsen enzovoorts 

Meer informatie half mei o.m. op www.dezinnen.nl        
Reserveer de datum al vast in uw agenda.

CHRISTENDOM EN ANTISEMITISME
Tweeduizend jaar confrontatie


Van 7 september 2017 tot en met 6 januari 2018 presenteert Museum Sjoel Elburg een spraakmakende tentoonstelling over de complexe dynamiek tussen christendom en antisemitisme.

 
Antisemitisme wordt meestal onmiddellijk gekoppeld aan de moord op zes miljoen joden door de nazi's in WOII, of aan de huidige uitbarstingen van geweld tegen joden en joodse instellingen door islamitische terroristen. Minder bekend is de opmerkelijke rol van het christendom met betrekking tot het ontstaan en voortbestaan van het antisemitisme gedurende vele eeuwen. Deze tentoonstelling wil de kennis hierover vergroten.

Inhoud van de tentoonstelling
In de tentoonstelling worden twee millennia christendom en antisemitisme onderverdeeld in drie periodes: het jodendom en christendom in de eerste eeuwen, de Reformaties en visies op joden in de 16e en 18e eeuw en christendom en modern antisemitisme. Per periode worden zowel de zwarte bladzijdes uit de geschiedenis belicht, als ook de positieve ontwikkelingen uit dezelfde periode. De opzet van de tentoonstelling sluit aan bij het doel van Museum Sjoel Elburg om historische onderwerpen zó te presenteren dat ze relevant zijn voor het heden.

Gastconservator Bart Wallet
Voor het samenstellen van de tentoonstelling is historicus dr. Bart Wallet, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, als gastconservator aangetrokken. Hij is kenner van het Nederlandse jodendom en momenteel ook adviseur voor de herinrichting van een deel van de vaste tentoonstelling van het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Bart Wallet zal bij de tentoonstelling een gelijknamige publicatie schrijven.
 
Tekenaar, illustrator en ontwerper Karel Kindermans
Omdat er weinig objecten zijn die de complexe verhouding christendom en antisemitisme uitbeelden, zal Karel Kindermans een aantal wandgrote tekeningen maken waarin de verhouding tussen christendom en antisemitisme in beeld wordt gebracht. Als tekenaar, illustrator en vormgever is hij gespecialiseerd in het zoeken naar nieuwe wegen om historisch en cultureel erfgoed aansprekend te verbeelden.

Meer info
E-mail: info@sjoelelburg.nl
@VDLGinfo
/VDLGinfo
vdlginfo.nl
Je ontvangt deze email omdat je je op de website van VDLG hebt aangemeld voor de nieuwsbrief 'NIEUWSBERICHTEN'.

© 2017 VDLG, Alle rechten voorbehouden.
 

Wil je veranderen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt? Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven van deze lijst

Email Marketing Powered by MailChimp