Curriculumherziening

Tijdens de 'verdiepingsfase' is vorig jaar in verschillende settingen gesproken over vernieuwing van het curriculum in het funderend onderwijs. De ambitie om hier de komende jaren werk van te maken wordt breed gedeeld. Leraren moeten een stevige rol krijgen bij de uitwerking en vakdisciplines moeten behouden blijven. In april is in de Tweede Kamer gesproken over de vervolgstappen. Staatssecretaris Dekker zal de Kamer vóór de zomer nog nader informeren.

Lees meerMarktpartijen bieden diagnostische tussentijdse toets aan

Dedact en een samenwerkingsverband van A-VISION & Universiteit Maastricht hebben gemeld dat zij komend schooljaar de DTT gaan aanbieden. Dit volgt uit het gesprek dat OCW de afgelopen maanden heeft gevoerd met verschillende geïnteresseerde aanbieders van toetsen en leermiddelen.

Lees meerOmgaan met extremisme en radicalisering

Vanaf 1 september 2017 kunt u terecht bij een nieuw platform met vragen over het extremisme en radicalisering en hoe hiermee om te gaan. Het kabinet stelt deze hulplijn in naar aanleiding van een advies dat speciaal rapporteur Naïma Azough onlangs overhandigde aan onderwijsminister Bussemaker en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Azough schreef het rapport 'Weerbare jongeren, weerbare professionals'  
over preventie van extremisme en de impact van polarisatie in het onderwijs. 
Lees meerSubsidiemogelijkheden doorstroomprogramma's po-vo

In het kader van het Actieplan gelijke kansen, ondersteunt OCW met twee regelingen doorstroomprogramma's die zijn gericht op het versoepelen van de overgang van po naar vo, van vmbo naar mbo en van vmbo naar havo. Over de subsidieregeling op de overgang van vmbo naar mbo en havo kunt u in het volgende artikel meer lezen, deze regeling is reeds gepubliceerd. De subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo volgt binnenkort.
Lees meerSubsidie doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo

Besturen van vmbo-scholen kunnen vanaf nu, in samenwerking met het vervolgonderwijs, voor één of meerdere van hun vmbo-vestigingen subsidie aanvragen voor het inrichten van doorstroomprogramma's van het vmbo naar het mbo of het havo. Demissionair minister Bussemaker en demissionair staatssecretaris Dekker stellen hiervoor in het kader van het actieplan gelijke kansen extra geld beschikbaar. Doel is om gelijke kansen en soepele overgangen in het onderwijs te bevorderen.

Lees meer

Subsidie voor internationalisering

Kan uw school een extra stimulans gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten? Dan kunt u wellicht een beroep doen op de subsidiemogelijkheden van de nieuwe Regeling Internationalisering PO en VO (IPV-regeling). Het verwerven van internationale competenties staat centraal in deze regeling, die wordt uitgevoerd door Nuffic. Op de website van Nuffic leest u meer over de subsidiemogelijkheden voor curriculumontwikkeling en mobiliteit voor leerlingen en docenten.Samenwerken met collega's in Europa

Ontdek de mogelijkheden van Erasmus+ voor het vo.
Erasmus+ is het Europese programma voor onderwijs, jeugd en sport. Erasmus+-projecten kunnen zich bijvoorbeeld richten op de verbetering van het vreemdetalenonderwijs, professionalisering van leraren, 21st century skills of samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven.
Lees meerInformatiebijeenkomst voor scholen met dalende leerresultaten

Op 21 september 2017 organiseert het project 'Leren verbeteren' een informatiebijeenkomst 'Uit de risicozone – In actie' voor scholen waarbij risico's zijn gesignaleerd in de leerresultaten. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer grip op de risicosignalen, leert u welke maatregelen u direct kunt nemen om de kwaliteit te verbeteren en krijgt u adviezen voor borging van uw kwaliteit voor de langere termijn. 
Lees meerConversietabel getuigschriften en vakken vo geactualiseerd

De conversietabel regelt met welke getuigschriften of bewijzen van bekwaamheid een leraar benoembaar is voor vakken waarvoor geen passende lerarenopleiding bestaat of waarvan de namen in de loop der tijd zijn gewijzigd, waardoor de vraag ontstaat of men met een oud getuigschrift ook dat nieuwe vak mag onderwijzen. 
Lees meerNieuwste cijfers functiemix

De doelstelling LD voor 2014 voor de Randstad (29%) en niet-Randstad (27%) is bijna gehaald. Ook de doelstelling LC voor de niet-Randstad (27%) gaat in de goede richting. De doelstelling LC voor de Randstad (55%) is nog niet gehaald. Dat geldt ook voor VO-totaal. 
Op de website www.functiemix.nl staan alle gegevens per instelling, voor zowel po, vo als mbo.
Lees meer

Financieel slim studeren met een beperkingHuwelijksdwang en achterlating

Gebruikersonderzoek website leerlingendaling